← Powrót

Czynności notarialne

Poza aktem notarialnym wyróżnia się w szczególności takie czynności jak: akty poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia (daty, podpisu, zgodności z oryginałem okazanego dokumentu), protokoły, protesty weksli i czeków, przyjmowanie depozytów (pieniędzy, dokumentów, danych zapisanych na informatycznym nośniku danych), jak również sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów. Wszelkie czynności notarialne objęte są tajemnicą zawodową, z której notariusz może zostać zwolniony jedynie w wyjątkowych wypadkach. Czynności notarialne odbywają się w kancelarii notarialnej, jednak mogą być dokonywane także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym ich charakter lub szczególne okoliczności.

Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo czynności notarialnej w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. Oryginał zawsze sporządzany jest w języku polskim.

Prawo o notariacie