← Powrót

Taksa, podatki, opłaty

Notariusz za dokonywanie czynności pobiera taksę notarialną, tj. wynagrodzenie, którego wysokość maksymalną określa rozporządzenie ministra finansów i jest uzależnione od rodzaju czynności i wartości przedmiotu czynności notarialnej. Taksę notarialną należy powiększyć o należny podatek VAT. Poza tym notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn oraz pobiera i odprowadza do sądu opłaty sądowe.
W szczególnych przypadkach, gdy strona nie może ponieść wynagrodzenia notariusza bez uszczerbku
utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, jest uprawniona, aby wystąpić z udokumentowanym żądaniem do sądu powszechnego celem zwolnienia od ponoszenia opłat.
Uwzględnienie wniosku powoduje wyznaczenie z urzędu notariusza do dokonania czynności, a koszty z tym związane ponosi Skarb Państwa.
Za udzielanie informacji prawnych notariusz nie pobiera opłat.